AB-regler

Lovvalg

ยง 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.