AB-regler

§ 35 - Forbrugerens hæftelse for forsinkelse

§ 35. Ved ansvarspådragende forsinkelse er entreprenøren berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler.