AB-regler

§ 34 - Forbrugerens hæftelse for forsinkelse

§ 34. Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for forbrugeren.